081-6813109 eqgroup1@gmail.com

อาจารย์ยุทธชัย ดำรงมณี

การศึกษา 

– ประถม – มัธยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

– ปริญญาตรี ศิลปสาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทลัยพายัพ

– ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

– อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

– อำนวนการโครงการ Service Learning (ประเทศไทย) The International Partnership for Service Learning and Leadership (IPSL)

– ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยพายัพ

– รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย