eqgroup

eqgroup

eqgroup

eqgroup

อัญชณา คุ้มญาติ (แอ๊ป)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 8 มกราคม 2529
apple_na_08@hotmail.com
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

วีรวรรณ จอมนวล (หน่อย)
วัน/เดือน/ปี เกิด :
arar_noy@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

eqgroup

เบญจวรรณ กันศิริ (เบญ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 6 พฤษภาคม 2529
kansiri.bengie@gmail.com
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

กรีฑา นาอนันต์ (เกมส์)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 20 มีนาคม 2532
game-joe44@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสาขาการฝึกสอนกีฬา สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

eqgroup


คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup


eqgroup


คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup


(ขิง)

eqgroup

ขันติศักดิ์ สุวรรณมงคล (เจ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 23 มิถุนายน 2529
tskudo_oz@hotmail.com
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

eqgroup

ศุภลักษณ์ สีหาไตร (เบียร์)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 9 พฤศจิกายน 2534
Scurpiobb_beer_happybb@hotmail.com
คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

ณัฐพล อุ่นภักดิ์ (ณัฐ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 ตุลาคม 2533
net_banz@hotmail.com
คณะเศรษฐสาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

คุณาพร แสนนาใต้ (นิ่ม)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2534
hiphop_nim@hotmail.com
คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

สาคร แสงแก้ว (คร)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 15 มีนาคม 2532
sk38@hotmail.co.th
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

พงษ์พันธ์ เชียงกัน (เบิร์ด)
วัน/เดือน/ปี เกิด :
dekdue_mju@hotmail.com
คณะวิศวและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

เฉลิมพล วิรัญ (บาว)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 18 กุมภาพันธ์ 2529
biotech_05@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

กรวิทย์ ไชยสุ (เอก)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 26 ตุลาคม 2529
korawitchaisu@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

ชาญชัย พรถาวรกุล (ชัย)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 4 มกราคม 2530
Yachai_chaiya@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสาขาการฝึกสอนกีฬา สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

eqgroup

วิศรุต จันทร์ทอง (ต้อง)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 24 สิงหาคม 2528
turbo_037@hotmail.com
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

eqgroup

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร อิ่มเต็ม (จอย)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 6 ธันวาคม 2529
kengenjoy@hotmail.com
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

รัชนี จินตะนา (มิ้ม)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 24 ตุลาคม 2527
piggy_mim@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสาขาการฝึกสอนกีฬา สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

eqgroup

ธีรศานต์ ทิพรส (โค้ช)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 23 สิงหาคม 2527
uptogu69@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

เลิศชัย โวยแมกู่ (โอ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 16 กันยายน 2530
le_artchai@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงใหม่

eqgroup

วีรฉัตร พาทีชอบ (โป๊ป)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 23 สิงหาคม 2529
yayime_@hotmail.com
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

พันธ์ศักดิ์ พรมอินถา (ต้อม)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 8 ธันวาคม 2526
spy_club2006@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสาขาการฝึกสอนกีฬา สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

eqgroup
eqgroup eqgroup

สุธาวัลย์ ศรีกำเหนิด (อาย)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 4 พฤศจิกายน 2523
aiy@keromail.com
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

eqgroup

เอกชัย ทวีปวรชัย (ฟู่)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2531
gujin_k@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงใหม่

eqgroup
eqgroup

พสิษฐ์ ขอเจริญ (ไกด์)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 20 กุมภาพันธ์ 2524
khojaraer@yahoo.com
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

พรมวสันต์ ทาโน (เจมส์)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 ตุลาคม 2526
tano_promwasun@hotmail.com
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

eqgroup

สสาร แซ่ว่าง (เสก)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 10 มิถุนายน 2527
kukaivana@hotmail.com
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

นิรุจ ทิพย์ประสงค์ (รุธ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 18 มีนาคม 2524
rut_narag@hotmail.com
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่

eqgroup

ธีระพงษ์ มณีวรรณ์ (ที)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 11 พฤศจิกายน 2528

eqgroup

พงษ์พันธ์ ลาดสุวรรณ (ตะกร้อ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 24 กรกฎาคม 2528
nagrob3@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

ฆฤณ สุนทรนันท (เต๋า)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 26 มีนาคม 2525

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

eqgroup

พัตรชนุพงษ์ มีศรี (ทีน)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 3 สิงหาคม 2526

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่้

eqgroup

วิศิษฏ์ วิริยา (โจ)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 11 พฤษภาคม 2527
ajomemaya@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงใหม่

eqgroup

พงศพล คำโสภา (ตุ่น)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 12 มีนาคม 2527
pongsapon.eq@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

ณัฐกมล แสงผ่อง (แวน)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 24 สิงหาคม 2528

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้

eqgroup

วรรณวนัช อุดใจ (เอ็กซ์)
วัน/เดือน/ปี เกิด : 25 สิงหาคม 2527
k19_15@hotmail.com
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้