eqgroup

eqgroup
eqgroup

eqgroup

อาจารย์ยุทธชัย ดำรงมณี

การศึกษา
- ประถม - มัธยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปสาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทลัยพายัพ
- ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
- อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- อำนวนการโครงการ Service Learning (ประเทศไทย) The International Partnership for Service Learning and Leadership (IPSL)
- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยพายัพ
- รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

eqgroup

ฉัตรชัย ตันติวัฒนา

การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าชุดวิทยากรนำชม “โครงการ นำนักเรียนเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่ ” จำนวน 20,000 คน ทั่วภาคเหนือ
- ผู้จัดการ หจก.เอสบีเนเจอร์ไลท์เวิลด์ : จำหน่ายสินค้าประเภทสาหร่ายสไปรูลิน่า
- Freelance จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดค่าย จัดแรลลี่ วอล์คแรลลี่ / วิทยากรบรรยายพิเศษ
ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ
- ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รายการตามฝันคนพันธุ์ A ทางช่อง 9 modern nine TV
- ผู้จัดค่าย “สนุกเที่ยว สนุกรู้ อู่อารยธรรมอีสาน” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- วิทยากรฝึกอบรม “เทคนิคการนำกิจกรรมอย่างมืออาชีพ” ให้กับ บ.คุมอง (ไทยแลนด์) และสถาบันการศึกษาต่างๆ
- ผู้นำกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
- ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำท่องเที่ยว
- ผู้นำกิจกรรมให้กับภาครัฐและเอกชนต่างๆมากมาย อาทิ รพ.ลำพูน / ม.เกษตรศาสตร์ / ม.พายัพ / บ.ทาคาโนะ จำกัด

eqgroup

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จบหลักสูตรสูงสุด การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพระบบ TOASTMASTERS INTERNATIONAL
- จบหลักสูตร MARKETING MANAGER 2005
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น การบริหารที่ประทับใจ การเป็นผู้นำ ศิลปะการถ่ายทอดการพัฒนา บุคลิกภาพ ผู้นำการเมืองยุคใหม่ ฯลฯ

eqgroup

อาจารย์ดลกร ขวัญคำ

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2523
- บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2528
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533์
ตำแหน่ง
- ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ระดับ 9
- ทางบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการตลาด ฝ่ายบริหาร

eqgroup

อาจารย์นงนภัส พันธ์พลกฤต

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาสังคม (เกียรตินิยม) มหวิทยาลัยรามคำแหง่
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
ตำแหน่ง
- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- นักจิตวิทยา ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา กระทรวงยุติธรรม
- ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมบริษัท เอ เอส จี คอมมอดิที จำกัด

eqgroup

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ

การศึกษา
- ปริญญาตรี การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ตำแหน่ง
- ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ วิทยากรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ิ
- ตำแหน่งที่ปรึกษางานฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยแอคโกรแพลนเทค จำกัด
- ตำแหน่งที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซล์ล จำกัด
- ตำแหน่งที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล บริษัท เจอราร์ดคอลเลคชั่น จำกัด

eqgroup

อาจารย์อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

การศึกษา
- มัธยมศึกษา จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
- อนุปริญญาจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( เอกสุขศึกษา )
- ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง
- ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

eqgroup

ธันวา เบญจวรรณ

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่ง
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
งานวิจัย
- เรื่อง “ร่างกาย ความพิการ :การรับรู้และปฏิสัมพันธ์สาธารณะ” ทุนสนับสนุนโดยสำนักงาน สร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สสส. (ระยะเวลา 1 ปี 2552-2553)
บทความ
1. “ฟุตบอลโลก โลกของใคร?” ตีพิมพ์ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
2. “เมื่อ Hero ของเด็ก เจอHero ของผู้ใหญ่ในสถานการณ์รัฐประหาร” ตีพิมพ์ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
3. “ต่างที่ร่างกายแต่ใจเท่ากัน” ตีพิมพ์ในจุลสารน้อยก็หนึ่ง สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
4. “ชีวิตที่มีรัก รักที่มีชีวิต” ตีพิมพ์ในจุลสารน้อยก็หนึ่ง สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
5. “เรือนร่างและความงาม พิจารณาความงามผ่านร่างกายและอุดมการณ์” ลงในประชาไทออนไลน์
6. “วัฒนธรรม อุดมการณ์และความไม่เข้าใจกัน” ลงใน ประชาไทออนไลน์
7. “สิทธิที่ได้เลือก จากการไม่ได้เลือก” ลงใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
8. “ไทใหญ่พลัดถิ่นแล้วเราอยู่กันอย่างไรในแดนอื่น”
9. “พลิกบอลดูโลก เปิดมุมมองทางความคิด ธุรกิจ กีฬา วัฒนธรรม” ลงใน ประชาไทออนไลน์