081-6813109 eqgroup1@gmail.com

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ

การศึกษา 

– ปริญญาตรี การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ตำแหน่ง

– ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ วิทยากรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ิ

– ตำแหน่งที่ปรึกษางานฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยแอคโกรแพลนเทค จำกัด

– ตำแหน่งที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซล์ล จำกัด

– ตำแหน่งที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล บริษัท เจอราร์ดคอลเลคชั่น จำกัด