081-6813109 eqgroup1@gmail.com

อาจารย์นงนภัส พันธ์พลกฤต

การศึกษา 

– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาสังคม (เกียรตินิยม) มหวิทยาลัยรามคำแหง่

– ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่

ตำแหน่ง

– อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

– นักจิตวิทยา ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา กระทรวงยุติธรรม

– ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมบริษัท เอ เอส จี คอมมอดิที จำกัด