081-6813109 eqgroup1@gmail.com
 อาจารย์ยุทธชัย ดำรงมณี
 เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
 ฉัตรชัย ตันติวัฒนา
อาจารย์อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
อาจารย์นงนภัส พันธ์พลกฤต
อาจารย์ดลกร ขวัญคำ
ธันวา เบญจวรรณ