081-6813109 eqgroup1@gmail.com

ธันวา เบญจวรรณ

การศึกษา 

– ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ

– ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำแหน่ง

– อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

งานวิจัย 

– เรื่อง “ร่างกาย ความพิการ :การรับรู้และปฏิสัมพันธ์สาธารณะ” ทุนสนับสนุนโดยสำนักงาน สร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สสส. (ระยะเวลา 1 ปี 2552-2553)

บทความ 

1. “ฟุตบอลโลก โลกของใคร?” ตีพิมพ์ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

2. “เมื่อ Hero ของเด็ก เจอHero ของผู้ใหญ่ในสถานการณ์รัฐประหาร” ตีพิมพ์ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

3. “ต่างที่ร่างกายแต่ใจเท่ากัน” ตีพิมพ์ในจุลสารน้อยก็หนึ่ง สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

4. “ชีวิตที่มีรัก รักที่มีชีวิต” ตีพิมพ์ในจุลสารน้อยก็หนึ่ง สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

5. “เรือนร่างและความงาม พิจารณาความงามผ่านร่างกายและอุดมการณ์” ลงในประชาไทออนไลน์

6. “วัฒนธรรม อุดมการณ์และความไม่เข้าใจกัน” ลงใน ประชาไทออนไลน์

7. “สิทธิที่ได้เลือก จากการไม่ได้เลือก” ลงใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

8. “ไทใหญ่พลัดถิ่นแล้วเราอยู่กันอย่างไรในแดนอื่น”

9. “พลิกบอลดูโลก เปิดมุมมองทางความคิด ธุรกิจ กีฬา วัฒนธรรม” ลงใน ประชาไทออนไลน์