081-6813109 eqgroup1@gmail.com

อาจารย์ดลกร ขวัญคำ

การศึกษา 

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2523

– บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2528

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533์

ตำแหน่ง

– ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ระดับ 9

– ทางบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการตลาด ฝ่ายบริหาร