081-6813109 eqgroup1@gmail.com

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมการปกครอง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลยุติธรรมภาค 5
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฟิตเนส เฟิร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแมนนูแฟคเจอริ่งแอนด์จิวเวอร์รี่ จำกัด
บริษัท สินปรานี จำกัด
บริษัท ไทยเอชเคดี จำกัด
บริษัท ทานากะ พรีซีสชั่น จำกัด
บริษัท อินเตอร์จิเวลรี่ จำกัด
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด
บริษัท ด่านช้าง ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
บริษัท ภูเขียวไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
บริษัท แอล.ที.ยู แอพพาเรลส์ จำกัด
บริษัท ชัยพัฒนกิจขนส่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
บริษัท Ruby Travel จำกัด
บริษัท แกรนด์รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
สัมนาสภานักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่18
คนพันธุ์ A ทาง Modern 9 TV
สหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไทย-เดนมาร์ค
องค์การพีเอช-เจแปน สำนักงานภูมิภาคประจำประเทศไทย
สภาเด็กและเยาวชน อ.สันทราย
สันทนาการชมรมพุทธ ธุดงคสถานล้านนา
เรือนจำกลางเชียงใหม่
เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลสันผักหวาน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน
โรงแรมสุริวงศ์
โรงแรมเดอ นาคา เชียงใหม่
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ
โรงพยาบาลลำพูน
โรงพยาบาลฮอด
โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง
สวนสัตว์เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทลัยเชียงใหม่
มหาวิทลัยแม่โจ้
มหาวิทลัยพายัพ
มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันสอนภาษา King College
สถาบันสอนภาษา RAC
อัสสัมชัญพาณิชยการ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง
โรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ ()
โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม จ.ลำปาง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเตาปูน
โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา
โรงเรียนพาณิชยาการเชียงใหม่
โรงเรียนนวมินทรวาราชูทิศ พายัพ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพฯ
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
โรงเรียนเตาปูน
โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา
โรงเรียนกิตติคุณเทิง
โรงเรียนอนุบาลลูกรักเชียงของ
โรงเรียน อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนเขื่อนช้างพิทยาคาร จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนอุดมบรรพต จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนแสงประเสริฐ จ.นนทบุรี
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา)