081-6813109 eqgroup1@gmail.com

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

การศึกษา 

– ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– จบหลักสูตรสูงสุด การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพระบบ TOASTMASTERS INTERNATIONAL

– จบหลักสูตร MARKETING MANAGER 2005

– ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น การบริหารที่ประทับใจ การเป็นผู้นำ ศิลปะการถ่ายทอดการพัฒนา บุคลิกภาพ ผู้นำการเมืองยุคใหม่ ฯลฯ