081-6813109 eqgroup1@gmail.com

อาจารย์อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

การศึกษา 

– มัธยมศึกษา จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

– อนุปริญญาจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( เอกสุขศึกษา )

– ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง

– ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่